Forretningsbetingelser

§1. Brug af logo og reference til LEBECK & KO. hjemmeside
1.1 Ved underskrivelse af nærværende aftale bekræfter kunden at LEBECK & KO. må bruge virksomhedens navn og logo som reference på LEBECK & KO. hjemmeside www.lebeckogko.dk samt sociale medier som LinkedIn, Facebook, Twitter og Instagram.

§2. Umulighed og force majeure
2.1 Ved indtrædelse af umulighed eller force majeure efter aftalens indgåelse, som forhindrer en parts opfyldelse af forpligtigelser under aftalen, er den pågældende part ansvarsfri, såfremt det skyldes forhold uden for en parts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, force majeure, pandemier (incl. nuværende Covid-19 pandemi), epidemier, krig, terrorisme, brand, oprør, strejke, lockout eller andre alvorlige arbejdsmarkedsrelaterede uoverensstemmelser, optøjer, jordskælv, oversvømmelser, eksplosion, eller andre naturfænomener, samt ved mangler af leverancer eller forsinkelser fra leverandører eller underleverandører som skyldes ovennævnte forhold.

2.2 De rettigheder og forpligtelser, der tilkommer eller påhviler den part der er ramt af umuligheden eller force majeure, forlænges med en periode, svarende til den periode, som force majeure eller umulighedsperioden har varet.

2.3 I tilfælde af en parts manglende opfyldelse af aftalen som følge af forhold, der er omfattet af aftalen, er den anden part berettiget til at hæve aftalen, med mindre opfyldelse kan ske inden for rimelig tid. Hvad der betragtes som rimelig tid, vil altid bero på en konkret vurdering.

§3. Ændringer i aftalen
3.1 Ændringer i nærværende aftale kan kun ske ved et skriftligt tillæg til aftalen, som er underskrevet af begge parter.

3.2 Aflysning/flytning af skriftlig aftale kan ske iht. de i aftalen oplyste betingelser.

§4. Databehandling
4.1 Ved accept af fremsendte tilbud giver kunden samtidig samtykke til at LEBECK & KO. behandler data i det omfang det er saglig begrundet. Samtykket vil være nærmere specificeret i det endelig aftalegrundlag.

4.2 Ved accept af det fremsendte tilbud gives kunden samtidig mulighed for til en hver tid at tilbagetrække et afgivet samtykke til databehandling, medmindre der foreligger lovhjemmel for at data opretholdes og behandles.

4.3 LEBECK & KO. opbevarer og behandler alle informationer, dokumenter m.v. i overensstemmelse med gældende regler.

4.4 Afsluttede sager arkiveres i 5 år fra sagens endelige afregning og vil herefter blive sikkerhedsmakuleret.

§5. Fortrolighed
5.1 LEBECK & KO. forpligter sig til at behandle alle oplysninger modtaget af eller om kunden fortrolig i det omfang der ikke er tale om offentlige tilgængelige oplysninger. Alle medarbejdere hos LEBECK & KO. er pålagt tavshedspligt vedrørende vores kunders sager samt øvrige forhold.

§6. Honorar, udlæg, depositum og kørsel
6.1 LEBECK & KO. fastsætter sit honorar med udgangspunkt i arbejdets omfang, opgavens kompleksitet samt den tid, der forventes at blive afsat til at løse opgaven.

6.2 Afhængig af opgavens karakter opkræves der rimeligt depositum ved opgavens opstart. Som udgangspunkt opkræves depositum ved førstegangskunder, ved større udlæg eller kunder uden fast forretningsadresse i Danmark.

§7. Betalingsbetingelser og fakturering
7.1 Betalingsbetingelse er 8 dage Netto.

7.2 Fakturering sker løbende, dog senest ultimo hver måned samt ved opgavens afslutning, hvis ikke andet aftalt.

7.3 Omkostninger og udlæg som er nødvendige for at løse opgaven, herunder gebyrer, afgifter, rimelige rejse- og opholdsudgifter m.m. betales af kunden.

7.4 Kørsel af afregnes til enhver tid med kr. 6,25 pr. kørt kilometer og er gældende fra LEBECK & KO. firmaadresse til aftalte destination(er) og retur til LEBECK & KO. firmaadresse.

7.5 Faktura fremsendes elektronisk til aftalt mailadresse.

7.6 Ved forsinket betaling er LEBECK & KO. berettiget til at opkræve renter iht. Rentelovens til den enhver tid gældende regler.

7.7 Ved forsinket betaling sendes betalingspåmindelse samt rykkerskrivelse incl. gebyrer iht. den en hver tid gældende lovgivning.

7.8 Forsinket betaling af LEBECK & KO. honorar vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af nærværende aftale. Således er LEBECK & KO. i tilfælde af forsinket betaling berettiget til at standse arbejdet, indtil betaling sker samt at hæve aftalen

§8. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring
8.1 LEBECK & KO. er ansvarlig for den bistand der leveres til kunden iht. almindelig gældende dansk lovgivning.

8.2 LEBECK & KO. er alene ansvarlig for dokumenteret tab, og således ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, skade på goodwill og image samt andre former for indirekte tab.

8.3 LEBECK & KO. har tegnet ansvarsforsikring.

§9. Klagemulighed og værneting

9.1 En evt. klage skal skriftlig, straks og uden ugrundet ophold. Klagen rettes til den sagsansvarlige hos LEBECK & KO.

9.2 Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale skal søges løst ved forhandling med henblik på at løse uoverensstemmelsen mindeligt. Hvis der ikke er opnået en mindelig løsning inden for 14 kalenderdage efter, at forhandlingerne er påbegyndt, kan hver part indbringe uoverensstemmelsen for de danske domstole.